Regulamin

Regulamin Imprezy „Futerkon 2015”

Ośrodek Sportu i Rekreacji Wawrzkowizna
5-8 sierpnia 2015

Część pierwsza – Przepisy ogólne

Art. 1.

Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) został wydany na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

Art. 2.

Regulamin jest wydany przez organizatora Imprezy „Futerkon 2015″ (zwanej dalej: Imprezą), Łukasza Grabczyńskiego zwanego dalej „Organizatorem”.

Art. 3.

§ 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby, które w czasie trwania Imprezy będą przebywały na terenie na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu. Czas trwania Imprezy rozumiany jest jako czas od dnia 5 sierpnia 2015 roku do dnia 8 sierpnia 2015 roku.

§ 2. Uczestników imprezy obowiązuje także regulamin Ośrodku Sportu i Rekreacji Wawrzkowizna.

§ 3. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed wejściem na teren Imprezy. Zapoznanie się z Regulaminem potwierdza odręcznym podpisem przy odbiorze akredytacji.

Art. 4.

Celem Regulaminu jest zapewnienie porządku podczas trwania Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzona jest Impreza.

Art. 5.

Poniższe określenia używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie:

§ 1. „Teren Imprezy” oznacza wyznaczony teren Ośrodka Sportu i Rekreacji Wawrzkowizna.

§ 2. „Uczestnik Imprezy” oznacza osobę, która zaakceptowała Regulamin i uiściła akredytację za uczestnictwo w Imprezie.

Część druga – kwestie finansowe

Art. 6.

Warunkiem uczestnictwa w konwencie jest opłacenie akredytacji. Ostateczną datą wpłacenia akredytacji jest 6 lipca 2015 roku. Po tej dacie nie będą przyjmowane wpłaty, ani w przypadku anulowania, zwracane koszty poniesione przez uczestnika.

Art. 7.

§ 1. Akredytację wpłaca się:

1) W całości:
– w terminie 7 dni od wypełnienia formularza zgłoszeniowego (po tym terminie wstępna rezerwacja przepada), ale nie później niż do 6 lipca 2015 roku, z zachowaniem zasad z Art. 7 § 1 pkt. 2.
2) W ratach:
– pierwsza, zwana zaliczką, w wysokości 60 złotych, jest bezzwrotna i pokrywa koszt rezerwacji miejsca, płatna do 7 dni od wypełnienia formularza zgłoszeniowego.
– kolejnych rat można dokonać w dowolnym terminie, w przeciągu do 2 miesięcy po wypełnieniu formularza, ale nie później niż do 6 lipca 2015.
3) W wyjątkowych sytuacjach zgłoszenia po 6 lipca 2015 muszą być opłacane w całości z zachowaniem 2 dni od wypełnienia formularza zgłoszeniowego – tylko za wyraźną zgodą Organizatora.

§ 2. Akredytacja w pełnej wysokości (minus zaliczka) może zostać zwrócona do 14 maja 2015 roku. W przypadku anulowania uczestnictwa po terminie 14 maja 2015 roku ale przed 30 czerwca 2015 roku zwrócone zostanie 70% wpłaconej kwoty (pomijając koszty rezerwacji). Po terminie 30 czerwca 2015, zwroty akredytacji nie będą możliwe.

Część trzecia – Impreza

Art. 8.

Impreza ma charakter zamknięty i odpłatny – finansowana jest w całości przez uczestników.

Art. 9.

Rejestracja odbywa się tylko drogą elektroniczną poprzez stronę www.futerkon.pl poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Formularz ten dostępny jest dla osób zarejestrowanych w serwisie www.futerkon.pl

Część czwarta – sprawy porządkowe

Art. 10.

Organizator zapewnia porządek podczas trwania Imprezy.

Art. 11.

Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Organizatora oraz osób funkcyjnych przez niego wyznaczonych. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynika wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Art. 12.

Osoby niepełnoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność ich przedstawicieli prawnych.

§ 1. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w Imprezie po uprzednim przedstawieniu Organizatorowi oświadczenia opiekuna prawnego o zgodzie na uczestniczenie w Imprezie.

§ 2. Wzór zgody na uczestniczenie w Imprezie oświadczenia ustala Organizator.

§ 3. Zgoda na uczestniczenie w Imprezie dostępna jest na stronie www Imprezy.

Art. 13.

Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:

– broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów zagrażających życiu lub zdrowiu;
– materiałów wybuchowych i pirotechnicznych przez osoby niepełnoletnie;
– materiałów łatwopalnych;
– napojów alkoholowych przez osoby niepełnoletnie;
– środków odurzających i substancji psychotropowych.

Art. 14.

Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:

§ 1. Znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków.

§ 2. Posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje.

§ 3. Zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy.

Art. 15.

Na terenie Imprezy znajdować się będzie kilka pomieszczeń o ograniczonym dostępie. Uczestnicy zobligowani są do respektowania tychże ograniczeń.

Art. 16.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub pozostawione bez opieki.

Art. 17.

Organizator i osoby funkcyjne przez niego wyznaczone mają prawo brać udział w konkursach i turniejach w czasie, kiedy nie pełnią obowiązków związanych z organizacją konwentu.

Art. 18.

Za wszelkie wyrządzone szkody odpowiedzialność ponoszą ich sprawcy. Osoby, które wyrządziły szkodę będą identyfikowane i pociągnięte do odpowiedzialności cywilnej lub karnej.

Art. 19.

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora

Art. 20.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego

 

 Zaświadczenie dla osoby niepełnoletniej.